Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Start Rekrutacja 2020 - 2021

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI
do klas 1  Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu w roku szkolnym 2019/2020

dla absolwentów gimnazjum

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59 ze zm.) w związku z art. 308 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe(Dz.U. z 2017r. poz.60 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum ( dz. U. z 2017 r. poz. 586)
 3. Zarządzenie nr 10/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art.18 ust.1 pkt2 lit. c ustawy- Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkól policealnych na rok szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim.

§ 1

 1. Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu
 2. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu  proponuje organowi prowadzącemu ilość rekrutowanych oddziałów w każdym roku szkolnym i po ich zatwierdzeniu podaje kandydatom do wiadomości kryteria i warunki rekrutacji.
 3. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej -Curie Skłodowskiej w Starym Sączu powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
 4. Komisja rekrutacyjna sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego (zgodnie z rozp. MEN z dnia 14 marca 2017 r. § 10 ust.6.).

§ 2

 1. Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu naboru elektronicznego firmy VULCAN: „vEdukacja Nabór szkoły ponadgimnazjalne”.
 2. Kandydaci do klas 1 mogą dokonywać wyboru spośród wszystkich oddziałów i ubiegać się o przyjęcie do wybranych oddziałów zgodnie z listą preferencji.

§ 3

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 jest przeprowadzana do klas pierwszych:

 1. Rekrutację przeprowadza się do klas pierwszych:

1A

z rozszerzonymi przedmiotami:

biologia, chemia, język angielski  (innowacja pedagogiczna podstawy pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego)

na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • język obcy

1B

z rozszerzonymi przedmiotami:

język polski, historia, język angielski (innowacja pedagogiczna podstawy prawa)

na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • historia
 • język obcy

1C

z rozszerzonymi przedmiotami:

biologia, język polski, język angielski

na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • język obcy

1D

z rozszerzonymi przedmiotami:

Matematyka, geografia, język angielski

na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • geografia

Każdy z oddziałów liczy maksymalnie 30 uczniów.

§ 4

 1. O przyjęciu do klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Starym Sączu decyduje łączna liczba punktów uzyskanych:

A      z przeliczenia na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego zawartych w zaświadczeniu (art.20f ust.2 pkt.1, art.20h ust.6 pkt.2 i art.20j ust.2 pkt.1 ustawy); przy czym wynik przedstawiony w procentach z:

 1. języka polskiego,
 2. historii i wiedzy o społeczeństwie,
 3. matematyki,
 4. przedmiotów przyrodniczych
 5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

- mnoży się przez 0,2

B      z przeliczenia na punkty ocen z zajęć edukacyjnych (art.20f ust.2 pkt.2, art.20h ust.6 pkt.3 i art.20j ust.2 pkt.3 ustawy), wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

1      celującym - przyznaje się po 18 punktów;

2      bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;

3      dobrym - przyznaje się po 14 punktów;

4      dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;

5      dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;

C      za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem (art.20f ust.2 pkt.3, art.20h ust.6 pkt.4, art.20i ust.2 pkt.3 i art.20j ust.2 pkt.4 ustawy) przyznaje się 7 punktów;

D     z przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć (art.20f ust.2 pkt.4 lit.a, art.20h ust.6 pkt.5 lit.a, art.20j ust.2 pkt.4 lit.a i art.20j ust.2 pkt.5 lit.a ustawy) za:

1      uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2   uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8i art. 32a ust. 4 ustawy:

 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3      uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4      uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5      uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

6      W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

E      z przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (art.20f ust.2 pkt.4 lit.b, art.20h ust.6 pkt.5 lit.b, art.20j ust.2 pkt.5 lit.b ustawy) przyznaje się 3 punkty.

 1. W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
 1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
  1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
  2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
  3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
  4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
  5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
  6. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
   1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
   2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
   3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
   4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
   5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 1. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
  1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
  2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
  3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
  4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
  5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

 1. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
  1. celującym – przyznaje się 20 punktów,
  2. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
  3. dobrym – przyznaje się 13 punktów,
  4. dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
  5. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
  6. celującym – przyznaje się 20 punktów;
  7. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
  8. dobrym – przyznaje się 13 punktów;
  9. dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
  10. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
 1. W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
 2. W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

§ 5

 1. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby punktów pierwszeństwo w przyjęciu mają:
  1. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, posiadający orzeczenie publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  2. kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art.20c ust.2 ustawy: objęcie kandydata pieczą zastępczą, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  3. kandydaci do klas:
 • 1 a, d – z wyższą punktacją części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego (matematyka, przedmioty przyrodnicze)
 • 1 b, c - z wyższą punktacją części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego (język polski, historia i wiedza o społeczeństwie)
 1. kandydaci z wyższą średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych.

§ 6

 1. Kandydaci z gimnazjów nieobjętych elektronicznym systemem rekrutacji wprowadzają informacje do Centralnej Bazy Danych w sekretariacie  LO (o ile jest to szkoła pierwszego wyboru).
 2. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły pierwszego wyboru.
 3. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej, do której się zakwalifikował kandydat są: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 4. O przyjęciu do Liceum Ogólnokształcącego im. Marii  Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu decyduje lista rankingowa.

§ 7

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminy składania dokumentów

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 r. do godz. 15.00

Od 11 do 16 lipca 2019 r. do godz. 15.00

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły, w której przeprowadza się: § sprawdzian uzdolnień kierunkowych jeżeli program nauczania realizowany w szkole lub oddziale wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji /art. 20f ust.5 ustawy o systemie oświaty 1) /; § próby sprawności fizycznej w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły sportowej, mistrzostwa sportowego, szkoły z oddziałami sportowymi lub z oddziałami mistrzostwa sportowego /art. 20h ust.1 pkt 3 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty/; § sprawdzian kompetencji językowych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły dwujęzycznej, szkoły z oddziałami dwujęzycznymi lub z oddziałami międzynarodowymi /art. 7b ust.1c, art. 20j ust.1 ustawy o systemie oświaty/.

od 25 kwietnia do 16 maja 2019 r.

11 lipca 2019 r.

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 21 do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00

 

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

Od 25 kwietnia do 27 czerwca 2019 r.

Od 11 lipca do 30 lipca 2019 r.

5.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych.

od 25 do 27 maja 2019 r.

od 11 do 30 lipca 2019 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

28 czerwca 2019 r. godz.12.00

31 lipca 2019 r. godz.12.00

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

do 9 lipca 2019 r. do godz. 15.00

do 20 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

10 lipca 2019r. godz. 12.00

22 sierpnia 2019 r. godz. 12.00

 

§ 8

 1. Kandydaci do przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu dostarczają:
 1. wniosek o przyjęcie do szkoły (wydrukowane z systemu),
 2. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
 3. oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
 4. kartę informacyjną (wydana przez gimnazjum),
 5. 2 fotografie (opisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia),
 6. orzeczenie kwalifikacyjne publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 7. zaświadczenie (a) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.

 

§ 9

 1. Tryb odwoławczy określa Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59).

 

§ 10

 

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

 

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI
do klas 1  Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu w roku szkolnym 2019/2020

dla absolwentów szkoły podstawowej

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59 ze zm.) w związku z art. 308 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe(Dz.U. z 2017r. poz.60 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2018 r. poz.996 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum ( dz. U. z 2017 r. poz. 586)
 4. Zarządzenie nr 11/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia, klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust 3 ustawy Prawo oświatowe oraz do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych, na semestr pierwszy klasy I publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i publicznej szkoły policealnej na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020

§ 1

 1. Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu
 2. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu  proponuje organowi prowadzącemu ilość rekrutowanych oddziałów w każdym roku szkolnym i po ich zatwierdzeniu podaje kandydatom do wiadomości kryteria i warunki rekrutacji.
 3. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej -Curie Skłodowskiej w Starym Sączu powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
 4. Komisja rekrutacyjna sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego (zgodnie z rozp. MEN z dnia 14 marca 2017 r. § 10 ust.6.).

§ 2

 1. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu naboru elektronicznego firmy VULCAN: „vEdukacja Nabór szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe”.
 2. Kandydaci do klas 1 mogą dokonywać wyboru spośród wszystkich oddziałów i ubiegać się o przyjęcie do wybranych oddziałów zgodnie z listą preferencji.

§ 3

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 jest przeprowadzana do klas pierwszych:

 1. Rekrutację przeprowadza się do klas pierwszych:

1A

z rozszerzonymi przedmiotami:

biologia, chemia, język angielski  (innowacja pedagogiczna podstawy pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego)

na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • język obcy

1B

z rozszerzonymi przedmiotami:

język polski, historia, język angielski (innowacja pedagogiczna podstawy prawa)

na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • historia
 • język obcy

1C

z rozszerzonymi przedmiotami:

biologia, język polski, język angielski

na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • język obcy

1D

z rozszerzonymi przedmiotami:

Matematyka, geografia, język angielski

na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • geografia

Każdy z oddziałów liczy maksymalnie 30 uczniów.

§ 4

 1. O przyjęciu do klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Starym Sączu decyduje łączna liczba punktów uzyskanych:

A      : z przeliczenia na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty zawartych w zaświadczeniu (§ 13 ust.1,2 rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r.) ; przy czym wynik przedstawiony w procentach z

1) języka polskiego - mnoży się przez 0,35

2) matematyki – mnoży się przez 0,35

3) języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3

B   z przeliczenia na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (§ 4 rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r.) za oceny wyrażone w stopniu: 1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

C   za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem (§ 5 rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r.) przyznaje się 7 punktów;

D z przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć (§ 6 ust.1,2 rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r.) za:

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2   uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8i art. 32a ust. 4 ustawy:

 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3      uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4      uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5      uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

6      W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

E      z przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (§ 7 ust. rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r.)przyznaje się 3 punkty.

 1. W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 30 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,

c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

3. W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z danego przedmiotu, z którego jest przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

4. W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art.44zw ust2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1pkt 2 ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów , o których mowa w art.44zu ust.3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin, z tym, że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art.44zu ust.3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.

§ 5

 1. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby punktów pierwszeństwo w przyjęciu mają:
  1. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, posiadający orzeczenie publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  2. kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art.20c ust.2 ustawy: objęcie kandydata pieczą zastępczą, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  3. kandydaci z wyższą średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych.

§ 6

 1. Kandydaci ze szkół podstawowych nieobjętych elektronicznym systemem rekrutacji wprowadzają informacje do Centralnej Bazy Danych w sekretariacie  LO (o ile jest to szkoła pierwszego wyboru).
 2. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły pierwszego wyboru.
 3. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadpodstawowej, do której się zakwalifikował kandydat są: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 4. O przyjęciu do Liceum Ogólnokształcącego im. Marii  Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu decyduje lista rankingowa.

§ 7

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminy składania dokumentów

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 r. do godz. 15.00

Od 11 do 16 lipca 2019 r. do godz. 15.00

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły, w której przeprowadza się: § sprawdzian uzdolnień kierunkowych jeżeli program nauczania realizowany w szkole lub oddziale wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji /art. 20f ust.5 ustawy o systemie oświaty 1) /; § próby sprawności fizycznej w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły sportowej, mistrzostwa sportowego, szkoły z oddziałami sportowymi lub z oddziałami mistrzostwa sportowego /art. 20h ust.1 pkt 3 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty/; § sprawdzian kompetencji językowych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły dwujęzycznej, szkoły z oddziałami dwujęzycznymi lub z oddziałami międzynarodowymi /art. 7b ust.1c, art. 20j ust.1 ustawy o systemie oświaty/.

od 25 kwietnia do 16 maja 2019 r.

11 lipca 2019 r.

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 21 do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00

 

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

Od 25 kwietnia do 27 czerwca 2019 r.

Od 11 lipca do 30 lipca 2019 r.

5.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych.

od 25 do 27 maja 2019 r.

od 11 do 30 lipca 2019 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

28 czerwca 2019 r. godz.12.00

31 lipca 2019 r. godz.12.00

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

do 9 lipca 2019 r. do godz. 15.00

do 20 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

10 lipca 2019r. godz. 12.00

22 sierpnia 2019 r. godz. 12.00

 

§ 8

 1. Kandydaci do przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu dostarczają:
 1. wniosek o przyjęcie do szkoły (wydrukowane z systemu),
 2. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
 3. oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
 4. kartę informacyjną (wydana przez szkołę),
 5. 2 fotografie (opisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia),
 6. orzeczenie kwalifikacyjne publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 7. zaświadczenie (a) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.

 

§ 9

 1. Tryb odwoławczy określa Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59).

 

 

§ 10

 

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

 


LO Stary Sacz 2011